Xóa rào cản để phát triển kinh tế tư nhân

Xóa rào cản để phát triển kinh tế tư nhân

Không phải ưu đãi, bao cấp hay bảo hộ mà là "cởi trói", trao quyền cho người dân tự sẽ phát huy được tác dụng trong huy động nguồn lực, sáng kiến, trí tuệ để phát triển...

Giữ lửa cải cách

Giữ lửa cải cách

Giữ lửa cải cách cần nghệ thuật, nhiều khi ở Việt Nam mình nóng quá lại hỏng, Viện trưởng CIEM bình luận...